Chemosynteza

Chemosynteza to proces redukcji dwutlenku węgla do cukrów prostych z użyciem energii wiązań chemicznych pochodzącej z utleniania zredukowanych związków nieorganicznych obecnych w podłożu. Jest to jeden ze sposobów odżywiania się bakterii autotroficznych. Różni się od fotosyntezy źródłem energii niezbędnej do syntezy cukrów. W procesie fotosyntezy jest to energia świetlna, którą absorbują barwniki fotosyntetyczne, natomiast w chemosyntezie energia pochodzi z utleniania związków nieorganicznych lub prostych połączeń węgla np. metanu. Proces chemosyntezy można podzielić na dwa etapy:

Pierwszy – czyli utlenianie związku chemicznego (odpowiednik fazy jasnej fotosyntezy, w którym dany organizm wytwarza energie użyteczną biologicznie (ATP)

Drugi to wiązanie, CO2 i produkcja glukozy (na tej samej zasadzie, co faza ciemna fotosyntezy).

Chemosyntezę prowadzą różne grupy organizmów. Bakterie nitryfikacyjne występują w glebie bardzo licznie. Utleniają one amoniak i azotyny zawarte w glebie, z czego otrzymują energię niezbędną do syntezy cukrów prostych. Proces nitryfikacji jest dwuetapowy. Pierwszy etap polega na utlenianiu amoniaku do azotynów (NO2) i jest prowadzony przez bakterie z rodzaju Nitrosomonas. Drugi etap to utlenianie azotynów do azotanów i prowadzi go rodzaj Nitrozobacter.

Chemosynteza jest prowadzona też przez inne grupy bakterii. Bakterie siarkowe utleniają siarkę i siarkowowodór z podłoża. Bakterie żelazowe utleniają związki żelaza, a bakterie wodorowe wodór cząsteczkowy.

Scroll to Top